Jan Winbergs rapport är skrämmande

Den 31 juli 1963 sänder Medicinalstyrelsen via TT meddelandet om att docenten Jan Winberg slutfört sin utredning beträffande fosterskador orsakade av Thalidomid (Neurosedyn).

I utredningen framläggs en analys av de typer av olika skelettmissbildningar, som iakttagits på landets förlossningsanstalter från och med år 1955. Då märks en ökning av antalet skador av
"Thalidomidtyp" från och med år 1960, en ökning som sammanfaller tidsmässigt med introduktionen av Neurosedynet som sker i början av år 1959.
Utredningen omfattar en systematisk kartläggning av de barn som under åren 1960, 1961 och 1962 fötts med skelettskador av "Thalidomidtyp". En motsvarande kartläggning av barn med hörselskador eller skador på inre organ utan samtidig skelettmissbildning gick inte att genomföra.

Den noggranna utredningen utmynnade till sist i slutsatsen att under 1960, 1961 och 1962 har omkring 150 barn fötts i Sverige med missbildningar av skelettet som sannolikt orsakats av Neurosedyn. Därtill kommer 3 barn födda 1959 om vilka upplysning erhållits på andra vägar. Av de 153 mödrarna har 111 uppgivit att de tagit Thalidomid.
Minst 66 av barnen har dött, de flesta i samband med förlossningen eller kort tid därefter. Rehabiliterande åtgärder är alltså aktuella för högst 87 barn varav 32 med en synnerligen svår skelettmissbildning och 55 med mindre svår typ.
Sedan Thalidomid-preparaten dragits ur handeln i december 1961 kan en nedgång av antalet fall förväntas under augusti 1962. Medan 47 barn med skelettskador av "Thalidomidtyp" fötts under årets första två tredjedelar föds endast 5 sådana barn under tiden september-december. Inget fall finns rapporterat från januari 1963 som är den sista undersökta månaden, enligt Jan Winbergs utredning. Så långt Medicinalstyrelsens meddelanden.

FfdN delar in de neurosedynskadade i tre grupper:
- De prenantalt skadade barnen.
- De som fått skador av Neurosedyn i vuxen ålder.
- De barn som fått skador efter födseln i forma av själsliga skador och hämmad/bakåtgående utveckling ("Babysitter in der Flasche") även kallad "Saftcontergan"

Därmed är den första akten i spelet slutspelad. FfdN har ett brett stöd hos den svenska allmänheten. Parfymeri Asta och dess innehavare Helge Ekholm, ger t ex FfdN 10 000 kr i "julklapp".