Pressmeddelande från Socialdepartementet

SocialdepartementetLagförslag om ersättning till neurosedynskadade
Regeringen har överlämnat en proposition om att kommande ev. ersättning till neurosedynskadade personer skall vara fri från skatt och inte påverka övriga eventuella sociala förmåner. Förslaget till lagändring, som nu ligger hos riksdagen, föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.

I regeringens proposition 2004/05:122 föreslås införande av en ny lag om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade. Den föreslagna lagen innebär att den ersättning som enligt regeringsbeslut kommer att utbetalas till personer som antas ha skadats av Neurosedyn och Noxodyn inte skall beaktas vid beräkning av vissa inkomstprövade socialförsäkringsförmåner såsom studiestöd, kommunala bidrag och avgifter.

Bakgrunden till regeringens proposition är att regeringen år 2002 uppdrog åt Justitiekanslern (JK) att granska berörda myndigheters handläggning av de skador som läkemedlen Neurosedyn och Noxodyn antas ha förorsakat. JK rekommenderade regeringen att utge 250 000 kr i ex gratia ersättning till var och en av de nu levande neurosedynskadade i Sverige. Vidare förordade JK att ersättningen skall vara fri från skatt och att den inte skulle påverka övriga sociala förmåner.

- Regeringen öppnar nu upp nya möjligheter till ersättning för dem som under slutet av 50-talet och början av 60-talet drabbades av skador p.g.a. dessa läkemedel. Dessutom ansåg regeringen att den av Justitiekanslern föreslagna ersättningsnivån var för låg, och valde därför att fördubbla den, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Innan ersättningen till de neurosedynskadade kan betalas ut krävs ett särskilt regeringsbeslut. Ersättningen, som kommer att vara skattefri, skall uppgå till 500 000 kronor. Regeringen kommer att fatta beslut om ex gratia ersättningen efter det att lagen om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade trätt i kraft, d.v.s. så snart som möjligt efter den 1 juli 2005.

- Ansvarige läkemedelsproducenten Astra har under flera års tid betalat ut en månatlig ersättning, men regeringen har, efter information till riksdagen, i och med detta beslut gett möjlighet för neurosedynskadade att få en rejäl kompensation för det lidande som de åsamkats, avslutar vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Det är cirka 100 personer som i Sverige skadats av läkemedelssubstansen talidomid och som kommer att kunna bli aktuella för ersättningen. Vid det kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador (EX-Center) som finns vid Röda Korsets sjukhus i Stockholm, pågår för närvarande utredningar om ytterligare cirka 50 misstänkta fall av neurosedynskador. Antalet personer som slutligen kommer att kunna få ersättning kan därför bli något fler än 100.

Publicerad den 7 april 2005 av Kontakt: Jenny Aktander Politiskt sakkunnig 08-405 33 60 070-359 33 60