Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Remissvar till Socialstyrelsen angående organisationsstödet till handikappföreningar

Stockholm 04-11-30


Leif Näver
Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM

Remissvar – Utvärdering av statens organisationsstöd till handikapporganisationernaFöreningen för de Neurosedynskadades vill framföra följande synpunkter:

FfdN anser inte att reglerna ska ändras igen. De nya reglerna för merkostnadsbidraget måste först träda i kraft (fr o m år 2005). Efter det gör man en ordentlig utvärdering. Efter alla ändringar i regelverket behöver organisationerna stabilitet och arbetsro så att de kan planera sin ekonomi och verksamhet några år framåt utan att känna oro.

Vi tycker att det är mycket viktigt att man har kvar möjligheten att söka dispens av synnerliga skäl då man inte lyckas uppfylla kravet på minst 500 medlemmar och 10 lokal-/regionsföreningar.

Vi anser också, såsom utredarna föreslår, att grundbidraget ska höjas rejält för alla organisationer så att det blir mer rättvist. En höjning av grundbidraget ska dock inte påverka merkostnadsbidraget. Om grundbidraget höjs kommer alla organisationer att kunna ägna sig åt mer intressepolitiskt arbete. Dessutom kommer även de mindre organisationerna att ha råd med de ökade kostnaderna som uppstår för att kunna hantera administrationen av merkostnaderna på ett bra sätt.

Vi anser att det är viktigt att merkostnadsbidraget finns kvar speciellt för mindre organisationer som har medlemmar med många olika funktionshinder och som har alla sina föreningsaktiviteter på riksnivå.
Vi är också kritiska till Socialstyrelsens regler som säger att inte kansliet kan ses som en merkostnad. Om man då har merkostnader för sitt kansli, t ex för att samtliga/vissa anställda har ett funktionshinder, anser vi att man bör kunna ta upp vissa kostnader. Det kan t ex vara behov av större lokaler då personalen är rullstolsanvändare. Vidare kan det vara utrustning, utbildning mm som inte täcks via bidrag från försäkringskassa/arbetsförmedling.

När man som funktionshindrad styrelsemedlem, anställd eller medlem endast kan konferera på riksnivå kräver detta alltid övernattning p g a funktionshindret i kombination med geografiska avstånd. Merkostnadsnivån är inte realistisk. 2000 kr per person och dygn är alldeles för högt satt. Organisationer som är tvungna att konferera på riksnivå och alltid har sina möten under helger kommer därmed aldrig upp i den uppsatta kostnadsnivån, inte ens om man tar in på Grand Hotell. Merkostnaden för handikapporganisationerna ska jämföras med de kostnader andra ideella organisationer har vid sina konferenser. Deras utbud av kursgårdar, vandrarhem mm är tyvärr inte tillgängliga för en stor del av de funktionshindrade i Sverige.

Vi tycker att syftet med organisationsstödet måste vara att handikapporganisationerna ges möjlighet att arbeta för full delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade i samhället. Det är tyvärr långt kvar till vi har ett tillgängligt och jämställt samhälle. Därför behövs merkostnadsbidraget som en utjämning till ett föreningsliv i Sverige på lika villkor. Genom att företrädare för handikapporganisationerna själva har ett funktionshinder blir påverkansarbetet mycket trovärdigare.