Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Skrivelse angående nya LASS-direktiv

FfdN har skickat brev till Socialminister Göran Hägglund och Försäkringskassans generaldirektör ang. vissa tveksamheter när det gäller nya LASS-direktiv (2008-03-17)

Här nedan kan du läsa brevet som FfdN skickat


Stockholm 2008-03-17

Socialdepartementet
Socialminister Göran Hägglund
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm

Försäkringskassan, huvudkontor
Att: generaldirektör Curt Malmborg
103 51 STOCKHOLM

Avs: Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN)
c/o EX-Center
Röda Korsets sjukhus
Box 559 71
102 16 Stockholm

Angående: Försäkringskassans nya riktlinjer för bedömning av grundläggande behov vid LASS ( Lagen om Assistansersättning)

I dagsläget råder konsensus om att Lagen om personlig assistans och assistansersättning är en ytterst viktig reform för de som har de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Vi inom FfdN (Föreningen för de Neurosedynskadade) har inte uppfattat några som helst signaler från politiskt håll om eventuella neddragningar eller försämringar av lagen. LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson har snarare poängterat vid ett flertal tillfällen att inskränkningar i lagen inte är aktuella.

Vi vill därför göra er uppmärksamma på att det uppstått oro och viss förvirring angående Försäkringskassans nya riktlinjer för bedömningar av grundläggande behov vid personlig assistans. Dessa har publicerats i ett Internmeddelande (se bilaga, Im 2007:161).

Osäkerhet på hur dessa riktlinjer ska tolkas kan avsevärt försvåra för våra medlemmar att få sina hjälpbehov bedömda som grundläggande enligt LASS. De nya riktlinjerna har skickats ut till samtliga LASS-handläggare på försäkringskassan. Det är uppenbart att utrymmet för olika tolkningar av riktlinjerna är för stort. Detta trots att syftet med de nya riktlinjerna sägs vara att göra bedömningarna lika över hela landet, vilket vi inom FfdN stödjer. Istället har vi fått signaler om att viss förvirring råder. Efter vad FfdN erfarit är LASS-handläggarna på Försäkringskassan oense om hur de ska tolka riktlinjerna.

FfdN har i skrivande stund redan två medlemmar som drabbats av avslag på sina ansökningar om utökad Assistans – med hänvisning till de nya riktlinjerna. Vi vill varna för att fler missuppfattningar kan uppstå om inte avsikten med riktlinjerna klargörs.

Tomas Sundberg, försäkringsspecialist på Försäkringskassan och som är en av upphovsmännen till de nya riktlinjerna, säger till tidningen ”Föräldrakraft” att man håller med om att personer som är assistansberättigade kan förlora assistansen eller få färre timmar.

” Vi vill inte uttrycka det som att vi har en ny striktare bedömning, men i många fall har bedömningarna varit alltför vidlyftiga”. De nya riktlinjernas syfte är enligt Tomas Sundberg att förtydliga vilka regler som gäller så att bedömningarna blir lika över hela landet.
”Syftet är att få rättning i ledet”, säger Tomas Sundberg.
Tomas Sundborg förnekar, enligt tidningen föräldrakraft, att syftet med de nya riktlinjerna är att spara pengar.

Oavsett vad syftet är så kan människor komma att få avslag på sina ansökningar om personlig assistans, trots att lagen i sig inte har ändrats och detta enbart på grund av otydlighet.

Enligt Försäkringskassan ska detta inte ses som en åtstramning. Tyvärr kommer redan nu signaler om att enskilda handläggare tolkar det så i alla fall. I en artikel i Östgöta Correspondenten framhåller Anders Grankvist, programchef på omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby, att från november förra året kan en förändring ses i hur Försäkringskassan beslutar i LASS-ärenden.

” Vi tycker att Försäkringskassan blivit mycket mer restriktiv i sina bedömningar. Samstämmigheten har minskat. Kassan omprövar oftare”, säger han till Corren.

Han får dessutom medhåll från Pär Ödman, jurist på Sveriges kommuner och landsting.

” Många kommuner i landet hör av sig och säger samma sak”, säger Per Ödman. ”Man tycker att kassan blivit mer restriktiv och omprövar fler ärenden”.

Vi inom FfdN ser med djup oro på utvecklingen. Vi vill varna för att otydligheten i de nya riktlinjerna öppnar för tolkningar som lagen inte avser. Vi vill därför uppmana er att ta tag i frågan omedelbart, innan fler människor får fler felaktiga avslag som ändå kommer underkännas i domstol.

FfdN önskar därför besked på följande frågor från socialminister Göran Hägglund

· FfdN ifrågasätter om Försäkringskassan har bemyndigande att själva fatta beslut som i praktiken kan innebära inskränkningar av en rättighetslag utan att ha någon som helst politisk förankring för detta!?

· Har de nya riktlinjerna socialministerns stöd?

· Varför införs nya riktlinjer bara ett halvår innan LSS-kommittén ska redovisa sitt uppdrag och vad får det för konsekvenser?

· Anser socialministern att kostnaderna för LASS måste minska?

· Anser Socialministern att Försäkringskassan gör en korrekt tolkning av lagstiftningen?

FfdN önskar också svar från Försäkringskassan på följande punkter:

· Är det avsikten att de nya riktlinjerna ska ses som en åtstramning av lagen?

· På vems uppdrag har de nya riktlinjerna tagits fram?

· Vem/vilka har ni haft som remissinstans inför denna förändring?

· Hur tänker ni följa upp konsekvenserna av de nya riktlinjerna?

· Är de nya riktlinjerna förankrade bland handläggarna i organisationen?

Vi ser fram emot ett förtydligande från Er!

Med vänlig hälsning

Björn Håkansson, Ordförande

Fakta FfdN: Det har gått 50 år sedan en västtysk barnläkare slog larm om att det storsäljande sömnmedlet Neurosedyn låg bakom en våg av svåra missbildningar hos nyfödda i Västtyskland. När katastrofens hela vidd till sist blir känd står det klart att omkring 10 000 barn i världen fötts med missbildningar på armar och ben, orsakade av läkemedlet. I Sverige lever idag ca 100 personer som har funktionsnedsättningar orsakade av neurosedyn. Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) har även medlemmar som har andra, liknande medfödda funktionsnedsättningar, t.ex. dubbelt armamputerade och dysmeli.Tillbaka till toppen